3D3Miasto

Regulamin

Wprowadzenie

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą “Festiwal druku 3d – 3d3miasto” (dalej zwany „Festiwalem”, „3d3miasto” lub „Wydarzeniem”).
 2. Organizatorami wydarzenia jest Fundacja CUMY. Partnerem strategicznym wydarzenia są: Stocznia Cesarska Development, Instytut Kultury Miejskiej, Hevelianum, Fundacja Up.
 3. Warunkiem udziału w Festiwalu jest zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu poprzez zakup biletu dostępnego na stronie internetowej https://3d3miasto.konfeo.com/pl/groups. Ilość miejsc jest ograniczona.
 4. Celem Festiwalu jest zorganizowanie wydarzenia o tematyce druku 3d oraz dziedzin pokrewnych (skanowanie 3d, projektowanie oraz inżynieria odwrotna), które ma połączyć różne grupy społeczne w celu wymiany wiedzy i umożliwić im pracę nad wspólnymi projektami w trakcie wydarzenia oraz w przyszłości.
 5. Wydarzenie zostało podzielone na ścieżki tematyczne (bloki jedno lub dwudniowe) dostępne w sekcji Harmonogram na stronie http://3d3miasto.pl
 6. Udział w 3d3miasto możliwy jest zdalnie 15.10.2021 (piątek) za pomocą platformy Zoom oraz stacjonarnie 16-17.10.2021 w Budynku Dyrekcji (ul. Doki 1) oraz siedzibie Fundacji CUMY w Gdańsku.
 7. Uczestnik zakupując bilet na Festiwal powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Zapis na wydarzenie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Wydarzeniu.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem elektronicznym http://3d3miasto.pl/ zawierająca informacje o Festiwalu oraz umożliwiająca zgłoszenie udziału w 3d3miasto w charakterze Uczestnika.
 2. Platforma - platforma Zoom - usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących transmisji audio oraz video, posiadająca funkcję chatu w celu kontaktu z organizatorem oraz prelegentem.
 3. Uczestnik – osoba biorąca udział w Wydarzeniu. Uczestnikami 3d3miasto mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie (powyżej 16 roku życia).

Przebieg wydarzenia

 1. 3d3miasto rozpocznie się 16.10.2021 o godzinie 10:00 i zakończy 17.10.2021 o godzinie 18:00. W dniu poprzedzającym wydarzenie odbędą się wykłady online na platformie Zoom w godzinach 16:30 -21:00
 2. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i płatny.
 3. Festiwal będzie się odbywać w przestrzeni wirtualnej (15.10 piątek) oraz stacjonarnie w budynku Dyrekcji Stoczni Cesarskiej i siedzibie Fundacji Cumy przy ulicy Doki 1.
 4. Wydarzenie złożone jest z elementów, które umożliwią: pracę twórczą, wymianę doświadczeń, korzystanie ze wsparcia prowadzących warsztaty oraz integrację uczestników.
 5. 3d3miasto zostanie przeprowadzone zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej wydarzenia.
 6. 3d3miasto nie promuje i nie zezwala na tworzenie rozwiązań, które w jakikolwiek sposób naruszają standardy bezpieczeństwa. Wszystkie budowane rozwiązania muszą pozostawać w zgodzie z regulacjami prawnymi oraz powszechnie akceptowanymi standardami etycznymi.

Udział w wydarzeniu

 1. Uczestnictwo w 3d3miasto jest bezpłatne, wymaga jednak spełnienia kryteriów zdefiniowanych w ramach niniejszego Regulaminu.
 2. Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy wszystkich pasjonatów technologii, nowinek technicznych, innowatorów, hobbystów, nauczycieli, wykładowców, studentów kierunków technicznych i każdego komu bliska jest idea skupiona wokół technologii druku, skanowania oraz projektowania 3d.
 3. Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w wydarzeniu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://3d3miasto.konfeo.com/pl/groups. Zgłoszenie uczestnictwa wymaga wypełnienia wszystkich pól formularza zgłoszeniowego.
 4. Przed wysłaniem formularza rejestracji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację Polityki Prywatności 3d3miasto oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów 3d3miasto celem obsługi uczestnictwa w Festiwalu.
 5. Wszystkie osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu muszą przejść przez proces indywidualnej rejestracji.
 6. Rejestracja uczestników rozpocznie się 09.09.2021.
 7. Ilość miejsc jest ograniczona do 90 uczestników. Rekrutacja uczestników zakończy się po wyczerpaniu miejsc.
 8. Każdy uczestnik 3d3miasto otrzyma szeroki zakres wsparcia, na który składa się:
  • Wprowadzenia do technologii potrzebnej to stworzenia projektu przez wiodących ekspertów.
  • Mentoring tematyczny doświadczonych osób.
  • Wsparcie w zakresie narzędzi niezbędnych do wykonania projektu.
 9. Uczestnicy 3d3miasto połączą się w zespoły składające się z nie więcej niż 10 osób w celu wspólnej pracy nad ścieżkami warsztatowymi.
 10. Każdy zespół będzie pracować nad jedną ścieżką warsztatową.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Festiwalu w trakcie wydarzenia w przypadku braku przestrzegania regulaminu oraz ogólno przyjętych zasad wydarzenia.

Inne osoby zaangażowane w realizację 3d3miasto

Mentorzy:

 1. Mentorami są osoby specjalizujące się w danym temacie. Zadaniem Mentorów w czasie festiwalu jest wsparcie Uczestników, udzielanie porad, naprowadzanie na właściwe rozwiązania oraz udzielanie odpowiedzi na ich pytania.
 2. Każdy zespół otrzyma możliwość skorzystania ze wsparcia mentorów - ekspertów z dziedziny technologii i/lub tematu ścieżki warsztatowej, których wiedza i doświadczenie pozwolą zbudować mu rozwiązanie maksymalizujące wykorzystanie dostępnych zasobów.

Wirtualna przestrzeń festiwalu

 1. Podstawowymi rozwiązaniami technologicznymi wykorzystywanymi podczas 3d3miasto do komunikacji będą platforma Zoom (część online) oraz Discord .
 2. Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy na czas trwania 3d3miasto w niezbędnym zakresie.
 3. Każdy z uczestników festiwalu otrzyma instrukcję korzystania z platform w zakresie niezbędnym do udziału w wydarzeniu.

Własność intelektualna

 1. Wypracowany przez zespoły w trakcie festiwalu projekt jest ich własnością.
 2. Organizatorzy nie roszczą sobie praw do projektów stworzonych w trakcie 3d3miasto.
 3. Organizatorzy nie zapewniają zespołom biorącym udział w festiwalu ochrony prawnej wygenerowanej przez nich projektów.
 4. Uczestnicy muszą być autorami lub współautorami wszelkich prac wykonanych podczas 3d3miasto. Uczestnicy biorą na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, które powstałyby w związku z udziałem w festiwalu.
 5. Za zgodą twórców, wybrane projekty mogą być wykorzystane i promowane. W takim przypadku forma współpracy będzie uregulowana odrębną umową.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Fundacja CUMY z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Doki 1, 80-863 Gdańsk, KRS: 0000873140, NIP: 5833413993, REGON: 387690826. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz celach przetwarzania znajdują się w formularzu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne, aby przystąpić do udziału w Festiwalu.
 2. Poprzez zgłoszenie udziału w wydarzeniu Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 3. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych zostały wskazane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej festiwalu.

Rejestracja przebiegu wydarzenia

 1. Organizator i Partnerzy Festiwalu są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebiegu 3d3miasto za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacji, a także promocji i reklamy wydarzenia. W związku z tym wizerunek osób uczestniczących w Festiwalu może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik 3d3miasto wyraża zgodę z momentem rozpoczęcia się wydarzenia, a zgoda obowiązuje do momentu jej wycofania.
 2. 2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z odwołania lub zmiany daty odbycia się Festiwalu a wszelkie roszczenia z tego tytułu są wyłączone.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 09.09.2021 r.